Oświadczenia o stanie majątkowym strażaków PSP

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 25 lutego 2008 r.

w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej

 

Na podstawie art. 57a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej  zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

   1)   tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "strażakami", składanych:

a)  przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego,

b)  corocznie,

c)  na żądanie przełożonego;

  2)   wzór oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2. 1. Strażak składa oświadczenie o stanie majątkowym przy nawiązywaniu stosunku służbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia służby.

2. Strażak składa oświadczenie o stanie majątkowym przy rozwiązywaniu stosunku służbowego:

   1)   w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1-4 i 6 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "ustawą", przed wydaniem decyzji o zwolnieniu ze służby;

  2)   w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 5 ustawy równocześnie z pisemnym zgłoszeniem żądania zwolnienia ze służby.

§ 3. Strażak składa oświadczenie o stanie majątkowym na pisemne żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

§ 4. Oświadczenie o stanie majątkowym osoby pełniące funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej składają na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. 1. Oświadczenia o stanie majątkowym składają:

   1)   ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

a)  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

b)  zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

  2)   Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej:

a)  komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej,

b)  Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz komendanci pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej,

c)  strażacy pełniący służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

d)  strażacy oddelegowani do służby poza Państwową Strażą Pożarną,

e)  strażacy oddelegowani do pełnienia służby poza granicami państwa;

  3)   komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej - komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy pełniący służbę w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej;

  4)   Rektorowi-Komendantowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz komendantom pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej - strażacy pełniący służbę w tych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

  5)   komendantom powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej - strażacy pełniący służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz pełniący służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 pkt 2-5 strażacy składają oświadczenie przełożonemu uprawnionemu do mianowania lub powołania właściwemu według ostatniego miejsca pełnienia służby.

§ 6. 1. Oświadczenie o stanie majątkowym przesyła się lub składa osobiście w kancelarii tajnej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla składającego oświadczenie, a w przypadku gdy kancelaria tajna nie została utworzona - u wyznaczonej osoby upoważnionej do rejestrowania dokumentów objętych klauzulą "zastrzeżone". Osoby wskazane w § 5 ust. 1 pkt 1 oświadczenie o stanie majątkowym składają w kancelarii tajnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Oświadczenie o stanie majątkowym składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane: imię i nazwisko składającego oświadczenie, imię ojca, rok urodzenia, nazwę komórki organizacyjnej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której składający oświadczenie pełni służbę, oraz napis "oświadczenie majątkowe". Osoba przyjmująca oświadczenie oznacza je numerem, pod którym oświadczenie zostało zarejestrowane w dzienniku ewidencji dokumentów wykonanych, oraz zamieszcza oznaczenie klauzulą "zastrzeżone".

3. Strażacy tymczasowo aresztowani składają oświadczenie o stanie majątkowym za pośrednictwem właściwej kancelarii zakładu karnego lub aresztu śledczego. W przypadku osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej druki oświadczeń o stanie majątkowym przekazuje jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej lub komórka organizacyjna Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w której ostatnio osoby te pełniły służbę.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  

WZÓR

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE

ORGANÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Ja, niżej podpisany(a), ........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko)

.............................................................................................................................................................................

(w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie)

urodzony(a) .........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

zatrudniony(a) w .................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zamieszkały(a) w ................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

 zgodnie z art. 57a tej ustawy oświad-

czam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I

1.     Dom o powierzchni: ..................................... m2, położony .........................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

adres: ..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(województwo, kod pocztowy, poczta, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu)

tytuł prawny: .................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(własność, współwłasność – w tym wielkość udziałów, najem – składający oświadczenie jest najemcą;

nabyty w drodze: umowy sprzedaży, darowizny, dożywocia lub innej umowy cywilnej oraz spadku)

2.    Mieszkanie o powierzchni: ..................................... m2, położone ...............................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

adres: ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(województwo, kod pocztowy, poczta, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu)

Zastrzeżone po wypełnieniu, egz. pojedynczy, str. 1 z 5

tytuł prawny: .................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(własność, współwłasność – w tym wielkość udziałów, najem – składający oświadczenie jest najemcą,

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; nabyte w drodze: umowy sprzedaży, darowizny, dożywocia

lub innej umowy cywilnej oraz spadku)

3.    Nieruchomość rolna: .....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(jej rodzaj: gospodarstwo rolne, hodowlane, ogrodnicze, sadownicze lub rybne)

powierzchnia: ........................................... m2, położona ..............................................................................

......................................................................................................................................................................

adres: ............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(województwo, kod pocztowy, poczta, gmina, ulica)

rodzaj zabudowy: .........................................................................................................................................

tytuł prawny: .................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(własność, współwłasność – wielkość udziałów, użytkowanie wieczyste, dzierżawa

– składający oświadczenie jest wydzierżawiającym, inny tytuł; nabyte w drodze: umowy sprzedaży, darowizny,

dożywocia lub innej umowy cywilnej oraz spadku)

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

4.    Inne nieruchomości (place, działki): .............................................................................................................

......................................................................................................................................................................

powierzchnia: ........................................... m2, położona ..............................................................................

......................................................................................................................................................................

adres: ............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(województwo, kod pocztowy, poczta, gmina, ulica)

tytuł prawny: .................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(własność, współwłasność – w tym wielkość udziałów, najem – składający oświadczenie jest najemcą;

nabyty w drodze: umowy sprzedaży, darowizny, dożywocia lub innej umowy cywilnej oraz spadku)

5.    Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Zastrzeżone po wypełnieniu, egz. pojedynczy, str. 2 z 5

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ......................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

– papiery wartościowe: .................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

na kwotę: ......................................................................................................................................................

II

Nabyłem(am) /nabył mój małżonek/ mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub

związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu:

tak*                                                                                    nie*

Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo ......................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

III

1. a*   Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego.

b*  Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(wymienić pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spółek)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. a*   Nie jestem zatrudniony(a) ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mog-

łyby wywołać podejrzenie o sprzeczność z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o Państwowej Straży Pożarnej

 lub o podważanie zaufania do Państwowej Straży Pożarnej.

b*  W spółkach prawa handlowego wykonuję niżej wymienione zajęcia:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zastrzeżone po wypełnieniu, egz. pojedynczy, str. 3 z 5

3. a*   Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni1)

b*  Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

4.    W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje: .........................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(nazwa spółki - adresy, wielkość udziałów, ilość akcji)

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

IV

1.     Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami, nie zarządzam również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

2.    Prowadzę w wyżej określony sposób działalność polegającą na: ................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

V

Posiadam mienie ruchome, inne prawa majątkowe o szacunkowej łącznej wartości powyżej 10.000 (dziesięciu

tysięcy) złotych: ...................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Zastrzeżone po wypełnieniu, egz. pojedynczy, str. 4 z 5

VI

Uzyskiwane przeze mnie /przez mojego małżonka/ dochody brutto w skali roku kalendarzowego w wysokości:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

tytuł prawny: ........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, emerytury, renty, z tytułu praw majątkowych

wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych - w tym z tytułu umowy spółki cywilnej, z innych tytułów, w tym z praw autorskich)

VII

Zobowiązania pieniężne, w tym zaciągnięte kredyty lub pożyczki w wysokości: ................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w niniejszym oświadczeniu powoduje odpowiedzialność karną na za-

sadach określonych w art. 233 Kodeksu karnego.

Oświadczenie sporządzono w jednym egzemplarzu.

......................................................................

(miejscowość, data)

......................................................................

(podpis)

___________

* Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane.

1) Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

Zastrzeżone po wypełnieniu, egz. pojedynczy, str. 5 z 5