Odznaka "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

 

Na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej  zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

   1)   sposób nadawania,

  2)   tryb przedstawiania wniosków o nadanie,

  3)   wzór,

  4)   tryb wręczania i sposób noszenia

- odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej".

§ 2. Odznaka "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej", zwana dalej "odznaką", jako zaszczytne wyróżnienie może być nadawana w szczególności za:

   1)   wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

  2)   długoletnią ofiarną służbę lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. 1. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.

2. Odznaka w każdym stopniu może być nadana tylko raz.

§ 4. 1. Przy nadawaniu odznaki zachowuje się kolejność w jej stopniach, z tym że z wnioskiem o nadanie odznaki:

   1)   brązowej można wystąpić nie wcześniej niż po 10 latach:

a)  służby w Państwowej Straży Pożarnej,

b)  służby lub działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej;

  2)   srebrnej można wystąpić nie wcześniej niż po 4 latach od dnia nadania odznaki brązowej;

  3)   złotej można wystąpić nie wcześniej niż po 6 latach od dnia nadania odznaki srebrnej.

2. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

§ 5. 1. Odznakę nadaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej "Ministrem", na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

2. Wniosek o nadanie odznaki Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej składa z własnej inicjatywy lub z inicjatywy:

   1)   komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku do strażaków pełniących służbę na terenie województwa;

  2)   komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku do strażaków pełniących służbę w tych szkołach;

  3)   dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych i Centralnego Muzeum Pożarnictwa - w stosunku do strażaków pełniących służbę w tych jednostkach;

  4)   ministrów i kierowników urzędów centralnych - w stosunku do strażaków wyznaczonych do wykonywania zadań w urzędach ich obsługujących oraz jednostkach podległych lub przez nich nadzorowanych, a także w urzędach obsługujących organy rządowej administracji niezespolonej w województwie;

  5)   wojewodów - w stosunku do strażaków wyznaczonych do wykonywania zadań w urzędach wojewódzkich oraz urzędach obsługujących organy zespolonej administracji rządowej;

  6)   organów jednostek samorządu terytorialnego - w stosunku do strażaków wyznaczonych do wykonywania zadań w urzędach gminnych, starostwach powiatowych oraz urzędach marszałkowskich, a także w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego;

  7)   Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Ministerstwa Obrony Narodowej - w stosunku do strażaków pełniących służbę w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej.

3. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać opis zasług, za które kandydat zostaje przedstawiony do wyróżnienia odznaką.

4. W przypadku wniosku o nadanie odznaki wyższego stopnia należy we wniosku podać przede wszystkim zasługi kandydata po otrzymaniu odznaki niższego stopnia.

5. Wzór wniosku o nadanie odznaki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony Ministrowi najpóźniej na 30 dni przed przewidywanym terminem jej wręczenia, o którym mowa w § 8 ust. 2, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.

7. Dokumentem potwierdzającym nadanie odznaki jest legitymacja, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Postanowienia Ministra o nadaniu odznaki są publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra.

§ 7. 1. Odznaka ma kształt krzyża równoramiennego o wymiarach 44 x 44 mm z ramionami pokrytymi na awersie czerwoną emalią. Między ramiona krzyża wkomponowana jest tarcza z wieńcem dębowym. Odznaka wykonana jest z metalu i w zależności od stopnia odznaki złocona, srebrzona i oksydowana lub patynowana na brąz. W każdym stopniu odznaki na krzyż nałożony jest srebrzony orzeł z atrybutami strażackimi: hełmem, dwoma bosakami, dwoma toporkami i dwiema prądownicami. Na rewersie ukazano obrys krzyża na tle tarczy z wieńcem dębowym. Na krzyżu napis w czterech rzędach: ZA RATOWANIE ŻYCIA i OCHRONĘ MIENIA. Do zawieszenia odznaki na wstążce służy kółko ze stylizowanym wieńcem laurowym, wykonane z metalu w kolorze odpowiednim do stopnia odznaki. Odznaka zawieszona jest na wstążce o szerokości 39 mm. Wstążka jest koloru czerwonego z pionowymi pasami: ciemnogranatowym o szerokości 10 mm pośrodku, a po jego bokach - w kolejności ku brzegom wstążki - koloru niebieskiego o szerokości 5 mm i białego o szerokości 2 mm.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Odznakę wraz z legitymacją wręcza Minister, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub inna osoba upoważniona przez Ministra.

2. Wręczenie odznaki odbywa się z okazji "Dnia Strażaka" lub podczas innych uroczystości państwowych lub samorządowych.

3. W sytuacjach szczególnych odznaka może zostać wręczona w terminie innym niż określony w ust. 2.

§ 9. 1. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi w kolejności po orderach, odznaczeniach państwowych i wojskowych.

2. Zamiast odznaki można nosić jej miniaturkę lub baretkę.

§ 10. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

§ 11. 1. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki albo legitymacji stwierdzającej jej nadanie, wydaje się wtórnik.

2. Wzór wtórnika legitymacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 12. Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa, z części dotyczącej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 13. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI - pominięto