Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie

ZARZĄDZENIE Nr 28

KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 18 września 2001 r.

w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

 

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej  zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, zwany dalej "Ośrodkiem".

§ 2.  Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną Ośrodka.

§ 3. Organizację i zakres działania Ośrodka oraz uprawnienia Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia, zwanego dalej "Komendantem Ośrodka", określa Statut Ośrodka stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. 1. Komendant Ośrodka w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia ustali w drodze decyzji zakresy obowiązków i uprawnień swoich zastępców, komendanta Pododdziałów Szkolnych, dowódcy Kompanii Zabezpieczenia, kierowników zakładów, Zespołu Technik Interwencyjnych, samodzielnych sekcji, naczelników wydziałów oraz stanowisk samodzielnych.

2. Komendant pododdziałów, dowódca, kierownicy oraz naczelnicy, o których mowa w ust. 1, w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, ustalą w drodze decyzji zakresy zadań podległych im komórek organizacyjnych oraz zakresy obowiązków i uprawnień na poszczególnych stanowiskach występujących w strukturze komórki organizacyjnej. Wewnętrzny podział zadań komórek organizacyjnych zatwierdza Komendant Ośrodka.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr Pf 17 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zmienione zarządzeniami Nr Pf 13 z dnia 11 kwietnia 1997 r., Nr Pf 22 z dnia 7 lipca 1998 r., Nr Pf 40 z dnia 1 lipca 1999 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Ośrodek, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą" oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

2. Rejonem działalności szkoleniowej Ośrodka są powiaty: Koszalin, Kołobrzeg, Sławno i Białogard.

§ 2. 1. Ośrodek prowadzi szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", w służbie przygotowawczej i stałej, realizowane poprzez szkolenie podstawowe i specjalistyczne, szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej, szkolenie w zakresie szkoły chorążych i przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski oraz szkolenie funkcjonariuszy w służbie kandydackiej, obejmujące szkolenie podstawowe i specjalistyczne, a także prowadzi kursy doskonalące, doskonalenie zawodowe i naukę języków obcych funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej.

2. Ośrodek prowadzi szkolenie, o którym mowa w ust. 1, w oparciu o programy szkolenia opracowane i zatwierdzone w myśl odrębnych przepisów oraz w oparciu o roczne plany szkolenia.

3. Szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej Ośrodek prowadzi stacjonarnie, zaocznie lub w trybie przemiennym.

4. Osoby wymienione w ust. 1 stają się słuchaczami z dniem rozpoczęcia szkolenia.

Rozdział II

ZADANIA OŚRODKA

§ 3. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest szkolenie i przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej do prawidłowego wykonywania zadań związanych z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego, zabezpieczeniem logistycznym oraz innych ustawowych zadań Straży Granicznej.

2. Ośrodek kształci kadry kierownicze dla jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

3. W szczególności do zadań Ośrodka należy:

   1)   realizowanie przeszkolenia specjalistycznego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy w służbie stałej;

  2)   szkolenie w zakresie szkoły chorążych dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej i stałej;

  3)   szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej i stałej;

  4)   prowadzenie szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej;

  5)   kształtowanie umiejętności zawodowych, którymi powinien charakteryzować się funkcjonariusz na określonym stanowisku służbowym;

  6)   realizowanie kursów doskonalących, doskonalenia zawodowego, nauki języków obcych i szkoleń specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

  7)   wyrabianie u słuchaczy nawyku samokształcenia poprzez wdrażanie do systematycznego uzupełniania i pogłębiania uzyskanej wiedzy;

  8)   kształtowanie u słuchaczy umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy podczas wykonywania obowiązków służbowych;

  9)   udzielanie pomocy szkoleniowej jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej;

10)   wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji odwodu Komendanta Głównego Straży Granicznej;

11)   organizowanie i przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych kandydatów do służby w Straży Granicznej w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

4. Zasady organizacji i przebieg szkolenia w Ośrodku oraz prawa i obowiązki słuchaczy określa regulamin nauki wprowadzony przez Komendanta Ośrodka.

5. Ośrodek może prowadzić szkolenia dla organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz za zgodą Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej dla innych podmiotów krajowych, a za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej także dla zagranicznych służb, organów i instytucji właściwych w sprawach ochrony granic państwowych.

§ 4. Ośrodek opracowuje projekty programów szkoleń specjalistycznych, kursów doskonalących doskonalenia zawodowego oraz uczestniczy w opracowywaniu programów innych rodzajów szkoleń w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5. 1.  Ośrodek wykonuje zadania współpracując w szczególności z jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej, krajowymi uczelniami, instytucjami i organizacjami naukowymi, a także centralnymi organami administracji rządowej, organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości oraz jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi, w zakresie:

   1)   opracowania i analizowania programów szkolenia oraz dostosowywania ich do aktualnych potrzeb ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego;

  2)   wymiany doświadczeń i udzielania pomocy przy realizacji zajęć praktycznych oraz odbywania praktyk i staży zawodowych;

  3)   udostępniania dokumentów i materiałów szkoleniowych dotyczących tematyki przedmiotów objętych programami szkolenia;

  4)   realizacji programów szkolenia i doskonalenia zawodowego w oparciu o jednostki organizacyjne Straży Granicznej;

  5)   organizacji konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów i odczytów;

  6)   realizowania wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych;

  7)   realizowania wspólnych przedsięwzięć logistycznych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Ośrodek może w zakresie problematyki związanej z ochroną granicy państwowej, kontrolą ruchu granicznego i metodyką nauczania, za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej, współpracować z zagranicznymi służbami, organami i instytucjami właściwymi w sprawach ochrony granic państwowych lub wykonującymi zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 6. Ośrodek przeprowadza egzamin, o którym mowa w art. 55 ust. 2 ustawy.

§ 7. Ośrodek gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne oraz prowadzi działalność wydawniczą i poligraficzną.

§ 8. 1. Ośrodek redaguje i wydaje Biuletyn Ośrodka.

2. Zasady wydawania Biuletynu Ośrodka oraz skład komitetu redakcyjnego i jego zadania określa Komendant Ośrodka w formie decyzji.

§ 9. Ośrodek organizuje i prowadzi na własne potrzeby nabór do służby kandydackiej.

Rozdział III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 10. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą następujące komórki organizacyjne:

   1)   Kierownictwo, w skład którego wchodzą:

a)  Zespół Stanowisk Samodzielnych,

b)  Samodzielna Sekcja Koordynacji Działań i Zarządzania Kryzysowego,

c)  Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

  2)   Zakład Graniczny, w skład którego wchodzą:

a)  Zespół Służby Granicznej,

b)  Zespół Kontroli Granicznej,

c)  Zespół Bezpieczeństwa w Komunikacji;

  3)   Zakład Prawa, w skład którego wchodzą:

a)  Zespół Podstaw Prawa i Przepisów Unii Europejskiej,

b)  Zespół Procedury Karnej i Kryminalistycznej,

c)  Zespół do spraw Cudzoziemców;

  4)   Zakład Humanistyczny, w skład którego wchodzą;

a)  Zespół Języków Obcych,

b)  Zespół Komunikacji Społecznej,

c)  Zespół Analizy Ryzyka i Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

  5)   Zakład Działań Interwencyjnych, w skład którego wchodzą:

a)  Zespół Technik Interwencji,

b)  Zespół Wychowania Fizycznego,

c)  Zespół Szkolenia Strzeleckiego;

  6)   Zakład Logistyki, w skład którego wchodzą:

a)  Zespół Teleinformatyki,

b)  Zespół Zabezpieczenia Działań Granicznych,

c)  Zespół Szkolenia Morskiego i Bezpieczeństwa Pracy,

d)  Zespól Szkolenia i Doskonalenia Kierowców;

  7)   Zakład Organizacji Dydaktyki, w skład którego wchodzą:

a)  Zespół Koordynacji Szkoleń i Współpracy Międzynarodowej,

b)  Zespół Planowania i Ewidencji Szkolenia,

c)  Zespół Metodyki Kształcenia i Analiz;

7a)   Zakład Rozpoznania Operacyjnego, w skład którego wchodzą:

a)  Zespół Procedur Operacyjnych,

b)  Zespół Obserwacji i Techniki Operacyjnej;

  8)   Wydział Opracowań i Wydawnictw, w stad którego wchodzą:

a)  Sekcja Obsługi Kształcenia,

b)  Sekcja Wydawnicza,

c)  Biblioteka;

  9)   Pododdziały Szkolne, w skład których wchodzą;

a)  Kurs Oficerski i Kursy Doskonalące,

b)  Szkoła Chorążych i Szkoleń Specjalistycznych,

c)  Szkoła Podoficerska,

d)  Centralny Magazyn Broni;

10)   Wydział Prezydialny;

11)   Wydział Kadr;

12)   Wydział Łączności i Informatyki;

13)   Wydział Finansów;

14)   Wydział Techniki i Zaopatrzenia;

15)   Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

16)   Samodzielna Sekcja Nadzoru i Kontroli;

17)   Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie.

§ 11. 1. Komórkami organizacyjnymi Ośrodka kierują:

   1)   kierownicy - w zakładach, samodzielnych sekcjach i Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie;

  2)   komendant - w Pododdziałach Szkolnych;

  3)   naczelnicy - w wydziałach;

  4)   starszy specjalista - kierownik do spraw bhp - w Zespole Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są przełożonymi podległych im funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

§ 12. 1. Do podstawowych zadań realizowanych przez Zespół Stanowisk Samodzielnych, w skład którego wchodzą: radca prawny i kapelan, należy odpowiednio:

   1)   wykonywanie pomocy prawnej w tym reprezentowanie komendanta Ośrodka w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz opiniowanie pod względem prawnym dokumentów opracowywanych w Ośrodku;

  2)   zapewnienie obsługi liturgicznej świąt i uroczystości w Ośrodku, sprawowanie opieki duszpasterskiej nad funkcjonariuszami, pracownikami i słuchaczami oraz członkami ich rodzin.

2. Do podstawowych zadań realizowanych przez Samodzielną Sekcję Koordynacji Działań i Zarządzania Kryzysowego należy:

   1)   planowanie na okres kryzysu, zagrożenia i wojny działań operacyjno-obronnych Ośrodka oraz sił i środków do ich realizacji;

  2)   sprawowanie nadzoru nad przygotowaniami obronnymi Ośrodka oraz ustalanie zasad i trybu realizacji zadań w zakresie przygotowań obronnych;

  3)   planowanie i zapewnienie warunków do sprawnego osiągania wyższych stanów gotowości obronnej i militaryzacji przez Ośrodek oraz utrzymywanie dokumentacji osiągania wyższych stanów gotowości obronnej i militaryzacji w ciągłej aktualizacji;

  4)   prowadzenie szkoleń oraz treningów i kontroli w zakresie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej i militaryzacji oraz wykonywania przez funkcjonariuszy obowiązków wynikających z przewidywanych dla nich stanowisk w czasie podnoszenia gotowości obronnej państwa i w czasie wojny;

  5)   planowanie współpracy i współdziałania z terenowymi organami administracji rządowej i pozarządowej oraz instytucjami i jednostkami wojskowymi na okres kryzysu, zagrożenia i wojny;

  6)   uczestniczenie w ćwiczeniach, szkoleniach i grach obronno-kryzysowych;

  7)   opiniowanie i współuczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych i innych dokumentów z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska naturalnego, będących następstwem sił przyrody, wypadków i katastrof;

  8)   opracowywanie i aktualizowanie procedur postępowania, planów działania i projektów decyzji komendanta Ośrodka, mających na celu zapobieganie i likwidację skutków sytuacji kryzysowych;

  9)   dokumentowanie przebiegu, opracowywanie sprawozdań i analiz z działań Ośrodka w sytuacjach kryzysowych;

10)   sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji i utrzymaniem zapasów wojennych w Ośrodku;

11)   planowanie i nadzorowanie prowadzenia szczególnej ochrony obiektów Ośrodka ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

3. Do podstawowych zadań realizowanych przez Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

   1)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby - pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Ośrodku;

  2)   prowadzenie działalności profilaktyczno-szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny służb - pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Ośrodku;

  3)   prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby - pracy w innych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

4. Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład Graniczny należy:

   1)   prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu: służby granicznej, kontroli ruchu granicznego oraz bezpieczeństwa w komunikacji;

  2)   organizowanie konsultacji dydaktycznych;

  3)   prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

  4)   opracowywanie programów szkolenia oraz inicjowanie ich zmian;

  5)   prowadzenie planowej działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem i opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu.

5. Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład Prawa należy:

   1)   prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu: prawa krajowego i obowiązującego w Unii Europejskiej, procedur dochodzeniowo-śledczych, techniki kryminalistycznej oraz postępowań w sprawach cudzoziemców;

  2)   organizowanie konsultacji dydaktycznych;

  3)   prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

  4)   opracowywanie programów szkolenia oraz inicjowanie ich zmian;

  5)   prowadzenie planowej działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem i opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu.

6. Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład Humanistyczny należy:

   1)   prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu: języków obcych, komunikacji społecznej, edukacji międzykulturowej, psychologicznych uwarunkowań służby granicznej, historii formacji granicznych, etyki zawodowej, analizy ryzyka oraz zarządzania zasobami ludzkimi;

  2)   organizowanie konsultacji dydaktycznych;

  3)   prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

  4)   opracowywanie programów szkolenia oraz inicjowanie ich zmian;

  5)   prowadzenie planowej działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem i opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu.

7. Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład Działań Interwencyjnych należy:

   1)   prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu: szkolenia strzeleckiego, wychowania fizycznego oraz technik interwencji;

  2)   organizowanie konsultacji dydaktycznych;

  3)   opracowywanie programów szkolenia oraz inicjowanie ich zmian;

  4)   prowadzenie planowej działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem i opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu;

  5)   organizowanie i realizowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych;

  6)   prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

  7)   właściwa eksploatacja obiektów i sprzętu, będącego na wyposażeniu Zakładu.

8. Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład Logistyki należy:

   1)   prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu: teleinformatyki, zabezpieczenia materiałowo-technicznego działań granicznych, szkolenia morskiego, bezpieczeństwa pracy, pomocy przedmedycznej oraz nauki i doskonalenia jazdy pojazdami samochodowymi;

  2)   organizowanie konsultacji dydaktycznych;

  3)   prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

  4)   opracowywanie programów szkolenia oraz inicjowanie ich zmian;

  5)   prowadzenie planowej działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem i opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu.

9. Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład Organizacji Dydaktyki należy:

   1)   prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu metodyki kształcenia;

  2)   organizowanie doskonalenia zawodowego kadry Ośrodka;

  3)   planowanie zajęć dydaktycznych;

  4)   planowanie i koordynowanie szkoleń specjalistycznych, kursów doskonalących oraz innych form szkolenia;

  5)   planowanie oraz opracowywanie założeń organizacyjnych egzaminów końcowych przeprowadzanych na zakończenie szkoleń;

  6)   opracowywanie strategii rozwoju Ośrodka;

  7)   badanie potrzeb szkoleniowych i tworzenie standardów programów;

  8)   aktualizowanie, bieżące modyfikowanie oraz inicjowanie zmian programów szkolenia;

  9)   monitorowanie jakości realizacji zajęć dydaktycznych;

10)   prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

11)   prowadzenie obsługi ewidencyjnej słuchaczy oraz wydawanie dyplomów, świadectw i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, zapewnienie prawidłowego rozliczenia słuchaczy po zakończeniu szkolenia;

12)   organizowanie wizyt zagranicznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu szkolnictwa w kraju i za granicą.

10. Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład Rozpoznania Operacyjnego należy:

   1)   prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym obserwacji i techniki operacyjnej, oraz z zakresu procedur dochodzeniowo-śledczych;

  2)   organizowanie konsultacji dydaktycznych;

  3)   prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

  4)   opracowywanie programów szkolenia oraz inicjowanie ich zmian;

  5)   prowadzenie planowej działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem i opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu.

11. Do podstawowych zadań realizowanych przez Wydział Opracowań i Wydawnictw należy:

   1)   bieżąca obsługa i doskonalenie bazy dydaktycznej;

  2)   pozyskiwanie i centralne opracowywanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności materiałów audiowizualnych, foliogramów i prezentacji komputerowych;

  3)   prowadzenie działalności wydawniczej Ośrodka, w tym biuletynu Ośrodka, skryptów i opracowań dydaktycznych oraz innych materiałów niezbędnych do zabezpieczenia działalności służbowej;

  4)   prowadzenie działalności poligraficznej dla zabezpieczenia potrzeb służbowych Ośrodka i innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz na potrzeby słuchaczy Ośrodka;

  5)   prowadzenie obsługi bibliotecznej w zakresie wydawnictw fachowych i beletrystycznych oraz kartograficznych.

12. Do podstawowych zadań realizowanych przez Pododdziały Szkolne należy:

   1)   prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu przepisów Straży Granicznej oraz innych przedmiotów zgodnie z planem zajęć;

  2)   organizowanie zajęć doskonalących oraz treningów musztry;

  3)   prowadzenie pracy wychowawczej, a w szczególności kształtowanie wysokiego poziomu dyscypliny słuchaczy, odpowiednich postaw i motywacji do wypełniania obowiązków słuchacza;

  4)   opiniowanie słuchaczy zgodnie ze stosownymi przepisami pragmatyki służbowej;

  5)   prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Pododdziałów Szkolnych;

  6)   uczestniczenie w opracowywaniu programów szkolenia oraz inicjowanie ich zmian;

  7)   inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych;

  8)   zapewnienie warunków socjalno-bytowych dla słuchaczy;

  9)   gospodarowanie sprzętem i mieniem służbowym, będącym na wyposażeniu Pododdziałów Szkolnych;

10)   przygotowanie oraz utrzymywanie funkcjonariuszy w gotowości do działania w ramach odwodu centralnego podporządkowania Komendanta Głównego Straży Granicznej.

13. Do podstawowych zadań realizowanych przez Wydział Prezydialny należy:

   1)   prowadzenie bieżącej działalności analitycznej oraz sporządzanie sprawozdań, analiz i ocen z działalności Ośrodka;

  2)   utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami terenowych organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i organizacji społecznych oraz z przedstawicielami środków masowego przekazu;

  3)   przygotowywanie i organizowanie uroczystości w Ośrodku oraz ich dokumentowanie,

  4)   przygotowanie i obsługa narad, spotkań i konferencji organizowanych przez komendanta Ośrodka oraz ich dokumentowanie;

  5)   zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej i recepcyjnej komendanta Ośrodka;

  6)   koordynowanie przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Ośrodka;

  7)   organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i rozrywkowych dla funkcjonariuszy, słuchaczy i pracowników;

  8)   sprawowanie opieki nad Salą Tradycji Polskich Formacji Granicznych;

  9)   prowadzenie ewidencji dokumentów otrzymywanych, wysyłanych i wydawanych w Ośrodku oraz ich zabezpieczenie;

10)   terminowe doręczanie adresatom otrzymywanej korespondencji oraz jej wysyłanie;

11)   kompletowanie i przygotowanie akt do Archiwum Zakładowego;

12)   prowadzenie ewidencji pieczęci służbowych oraz zlecanie ich wykonania.

14. Do podstawowych zadań realizowanych przez Wydział Kadr należy:

   1)   opracowanie kierunków i zasad prowadzenia polityki kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach przydzielanych środków finansowych oraz przyznanych etatów;

  2)   realizowanie zadań związanych z uzupełnieniem rezerw mobilizacyjnych;

  3)   prowadzenie naboru kandydatów do służby i pracy, w tym występowanie z wnioskami o przeprowadzenie postępowań sprawdzających w zakresie dostępu do informacji niejawnych;

  4)   zapewnienie obsługi kadrowej funkcjonariuszy, pracowników i słuchaczy;

  5)   prowadzenie teczek akt personalnych funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej i stałej oraz akt osobowych pracowników;

  6)   występowanie do naczelnika właściwego Wydziału Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej o opinię w sprawach osobowych funkcjonariuszy i pracowników w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;

  7)   prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości i dokonywanie analiz z zakresu spraw kadrowych oraz organizacyjno-etatowych;

  8)   wydawanie dokumentów służbowych w ramach przyznanych uprawnień;

  9)   sprawowanie nadzoru nad postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi przeciwko funkcjonariuszom i słuchaczom;

10)   podejmowanie czynności związanych z zaopatrzeniem emerytalno-rentownym funkcjonariuszy i pracowników;

11)   koordynowanie działań w zakresie ustalania potrzeb szkoleniowych funkcjonariuszy i pracowników w ramach doskonalenia zawodowego.

15. Do podstawowych zadań realizowanych przez Wydział Łączności i Informatyki należy:

   1)   zabezpieczenie procesu szkolenia w zakresie łączności, informatyki oraz obserwacji technicznej;

  2)   planowanie, organizowanie i eksploatowanie systemów łączności, informatyki i obserwacji technicznej;

  3)   zabezpieczenie procesu przetwarzania i przesyłania informacji;

  4)   zapewnienie kryptograficznej ochrony informacji oraz danych przekazywanych za pośrednictwem technicznych środków łączności i informatyki;

  5)   utrzymywanie systemu łączności przewodowej, radiowej i specjalnej oraz systemów informatycznych i obserwacji technicznej w stałej sprawności technicznej;

  6)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w sprawie korespondencji radiowej w sieciach i kierunkach radiowych KF i UKF oraz nad dystrybucją i wykorzystaniem dokumentów eksploatacyjnych;

  7)   przestrzeganie zasad bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych z zachowaniem bezpieczeństwa informacji i transmisji danych;

  8)   planowanie finansowe oraz realizowanie zaopatrzenia w sprzęt i materiały łączności, informatyki i obserwacji technicznej;

  9)   wydatkowanie przyznanych środków finansowych zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów publicznych i zamówień publicznych;

10)   planowanie, zakup i wdrażanie do eksploatacji systemów teleinformatycznych, sprzętu łączności, informatyki i obserwacji technicznej oraz programów komputerowych;

11)   sprawowanie nadzoru nad archiwizacją baz danych, bezpieczeństwem informacji na nośnikach elektronicznych oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na urządzeniach łączności, informatyki i obserwacji technicznej;

12)   współdziałanie z operatorami łączności.

16. Do podstawowych zadań realizowanych przez Wydział Finansów należy:

   1)   planowanie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów oraz kontrolowanie ich realizacji;

  2)   sporządzanie okresowych analiz ekonomicznych z wykonania budżetu Ośrodka;

  3)   prowadzenie rachunkowości;

  4)   prowadzenie rachunków bankowych oraz obsługa kasowa Ośrodka;

  5)   sporządzanie sprawozdawczości finansowej w terminach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami;

  6)   realizowanie postanowień polityki finansowo-gospodarczej na odcinku wydatkowania środków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki funduszem płac oraz pozostałych wydatków grupy "O"- finanse;

  7)   regulowanie zobowiązań oraz windykacja należności Ośrodka;

  8)   terminowe rozliczanie sum depozytowych, sum na zlecenie i pozostałych rozrachunków, a w szczególności wierzytelności osób trzecich, ZUS, urzędów skarbowych i banków;

  9)   prowadzenie ewidencji w sprawach szkód i strat;

10)   sprawowanie nadzoru nad analityczną ewidencją księgową prowadzoną przez komórki organizacyjne odpowiedzialne za rzeczowe wykonywanie zadań;

11)   przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

12)   naliczanie uposażeń i wynagrodzeń, sporządzanie list płac oraz naliczanie i wypłacanie innych świadczeń pieniężnych wchodzących w zakres obowiązków pionu głównego księgowego.

17. Do podstawowych zadań realizowanych przez Wydział Techniki i Zaopatrzenia należy:

   1)   zabezpieczenie procesu szkolenia oraz prowadzenie gospodarki rzeczowymi składnikami majątku w zakresie gospodarki transportowej, mundurowej, żywnościowej, materiałami i sprzętem techniki specjalnej, paliwowo-energetycznej, sprzętem zakwaterowania, szkoleniowym i biurowym, materiałami jednorazowego użytku oraz związanej z tym gospodarki magazynowej;

  2)   administrowanie nieruchomościami będącymi we władaniu Ośrodka;

  3)   zaopatrywanie innych komórek organizacyjnych w środki materiałowo-techniczne i sprzęt specjalistyczny;

  4)   wykonywanie zadań inwestycyjno-remontowych;

  5)   planowanie i realizowanie systemu obsługowo-naprawczego sprzętu: transportowego, mundurowego, żywnościowego, techniki specjalnej i kwaterunkowego;

  6)   prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości związanej z zaopatrywaniem Wydziału i innych komórek organizacyjnych;

  7)   podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu szkód w mieniu Ośrodka oraz terminowe ich likwidowanie;

  8)   sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem właściwego stanu sanitarno-higienicznego w obiektach służbowych w zakresie właściwości Wydziału;

  9)   wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem żywienia;

10)   realizowanie zadań mobilizacyjnych, w tym utrzymywanie zapasu wojennego;

11)   sprawowanie nadzoru w ustalonym zakresie nad jednostkami gospodarki pozabudżetowej działającymi w Ośrodku;

12)   organizowanie i prowadzenie działalności socjalno-bytowej;

13)   prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

14)   planowanie finansowe w zakresie objętym właściwością Wydziału;

15)   wydatkowanie przyznanych środków finansowych zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów publicznych i zamówień publicznych;

16)   współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego i innymi instytucjami w zakresie kompetencji Wydziału.

18. Do podstawowych zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Informacji Niejawnych należy:

   1)   zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

  2)   prowadzenie zwykłych, poszerzonych i specjalnych postępowań sprawdzających w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników oraz osób ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy w Ośrodku;

  3)   wydawanie lub odmowa wydawania poświadczeń bezpieczeństwa;

  4)   przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających;

  5)   szkolenie funkcjonariuszy, pracowników i słuchaczy w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym dotyczących obiegu i archiwizowania materiałów niejawnych, klasyfikowania informacji niejawnych, stosowania klauzul tajności oraz procedur ich zmiany i znoszenia;

  6)   współudział w przygotowaniu i zapewnieniu szczególnej ochrony obiektów Ośrodka ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

  7)   opracowanie planu ochrony Ośrodka i nadzorowanie jego wykonania;

  8)   wydzielenie stref bezpieczeństwa i stref administracyjnych oraz kontrolowanie ich;

  9)   zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych oraz ochrony fizycznej Ośrodka;

10)   okresowe kontrolowanie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Ośrodku;

11)   prowadzenie i realizowanie zadań kancelarii tajnej oraz Archiwum Zakładowego;

12)   przedstawianie komendantowi Ośrodka opinii i informacji o stanie ochrony informacji niejawnych i potrzebach w tym zakresie;

13)   opiniowanie spraw związanych z udostępnieniem informacji niejawnych;

14)   współuczestniczenie w opiniowaniu przygotowywanych inwestycji i remontów.

19. Do podstawowych zadań realizowanych przez Samodzielną Sekcję Nadzoru i Kontroli należy:

   1)   kontrolowanie działania komórek organizacyjnych Ośrodka oraz wykonania obowiązków i czynności służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników;

  2)   informowanie komendanta Ośrodka o ujawnionych nieprawidłowościach w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych i usprawniających;

  3)   sprawdzanie wykonania wniosków z kontroli przeprowadzanych przez Sekcję;

  4)   koordynowanie działalności kontrolnej w Ośrodku;

  5)   opracowywanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich komendantowi Ośrodka do zatwierdzenia;

  6)   współuczestniczenie w doskonaleniu form i metod działalności kontrolnej w Straży Granicznej;

  7)   analizowanie funkcjonowania struktur organizacyjnych, organizacji służby i pracy, form i metod kierowania oraz sprawowania nadzoru służbowego w Ośrodku, a także przedstawianie propozycji w tym zakresie;

  8)   organizowanie przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, a także prowadzenie rejestru i dokumentacji w tym zakresie;

  9)   sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej i załatwiania skarg oraz wniosków, a także przesyłanie ich w określonych terminach do Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej.

20. Szczegółowy zakres zadań Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie określają przepisy odrębne.

§ 12a.  1.  Na zaopatrzeniu Komendanta Ośrodka, z zastrzeżeniem ust. 2, pozostają:

   1)   komórka wewnętrzna wyodrębniona w strukturze Wydziału XIV Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Gdańsku, wykonująca zadania w Ośrodku;

  2)   pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, wykonujący zadania służbowe w Ośrodku.

2.  Pracownicy komórki wewnętrznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pozostają na zaopatrzeniu Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie im. Powstania Warszawskiego w zakresie, o którym mowa w § 12 ust. 15 pkt 12.

3. Funkcjonariusze przeniesieni do dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej, którzy w przeddzień przeniesienia do dyspozycji zajmowali stanowiska służbowe w Ośrodku, pozostają na zaopatrzeniu Komendanta Ośrodka w zakresie, o którym mowa w § 12 ust. 15 pkt 12.

4. Komendant Ośrodka, po uzgodnieniu z dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, określi w drodze decyzji warunki w zakresie pomieszczeń, środków łączności i transportu oraz innych niezbędnych materiałów i urządzeń dla komórki wewnętrznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

Rozdział IV

KADRA KIEROWNICZA OŚRODKA

§ 13. 1. Komendant Ośrodka kieruje Ośrodkiem przy pomocy swoich zastępców i głównego księgowego, a także kierowników zakładów, komendanta Pododdziałów Szkolnych, naczelników wydziałów, kierowników samodzielnych sekcji, kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie i starszego specjalisty - kierownika do spraw bhp Zespołu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2. Komendant Ośrodka może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, do podejmowania określonych decyzji w jego imieniu.

3. Komendant Ośrodka może regulować funkcjonowanie Ośrodka decyzjami, wytycznymi i rozkazami w ramach przysługujących mu uprawnień.

§ 14. 1. Komendant Ośrodka jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy, pracowników Straży Granicznej i słuchaczy Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2. Komendant Ośrodka nadzoruje bezpośrednio głównego księgowego, Wydział Kadr, Wydział Prezydialny, Wydział Ochrony Informacji Niejawnych, Zespół Stanowisk Samodzielnych, Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Samodzielną Sekcję Nadzoru i Kontroli.

3. Komendantowi Ośrodka podlega służbowo kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie.

§ 15. Do zakresu działania Komendanta Ośrodka należy w szczególności;

   1)   zapewnianie sprawnego i efektywnego funkcjonowania Ośrodka;

  2)   stwarzanie warunków do stałego doskonalenia systemu szkolenia, działalności dydaktycznej, wychowawczej i wydawniczej Ośrodka oraz rozwoju kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

  3)   kontrolowanie przebiegu procesu dydaktycznego realizowanego w Ośrodku;

  4)   sprawowanie nadzoru nad systematyczną poprawą warunków techniczno-materiałowego zabezpieczenia procesu szkolenia oraz warunków socjalno-bytowych służby i pracy w Ośrodku;

  5)   zarządzanie majątkiem Ośrodka i gospodarką finansową oraz dysponowanie przyznanymi środkami budżetowymi;

  6)   zatwierdzanie planów działalności oraz innych dokumentów związanych z działalnością Ośrodka;

  7)   określanie rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum oraz wymiaru pensum;

  8)   współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w Ośrodku oraz naczelnikiem właściwego Wydziału Zamiejscowego Biura Spraw Wewnętrznych na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

  9)   podejmowanie decyzji kadrowych oraz w sprawach kwalifikacji kandydatów na szkolenie w ramach uprawnień określonych w odrębnych przepisach;

10)   zatwierdzanie zakresów zadań wewnętrznych komórek organizacyjnych zakładów, Pododdziałów Szkolnych, wydziałów oraz samodzielnych sekcji;

11)   określanie w drodze decyzji szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla zastępców Komendanta Ośrodka, głównego księgowego, kierowników zakładów, komendanta Pododdziałów Szkolnych, naczelników wydziałów, kierowników samodzielnych sekcji, kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie, starszego specjalisty - kierownika do spraw bhp Zespołu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz stanowisk samodzielnych;

12)   powoływanie zespołów o charakterze stałym lub doraźnym, spełniających funkcje doradcze, opiniujące i opracowujące materiały szkoleniowe;

13)   powoływanie zespołów lub wyznaczanie osób do przeprowadzania postępowań wyjaśniających;

14)   wyrażanie w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody na brakowanie znajdujących się w Ośrodku dokumentów manipulacyjnych o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym, oznaczonych symbolem "BC" oraz wtórników i kopii akt przekazanych do archiwum, w drodze zatwierdzenia protokołu brakowania tych dokumentów;

15)   podejmowanie innych decyzji wynikających z przepisów prawa;

16)   wydawanie dyplomów, świadectw oraz zaświadczeń uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych według wzorów określonych odrębnymi przepisami.

§ 16. Zastępca Komendanta Ośrodka właściwy w sprawach dydaktycznych kieruje całokształtem działalności dydaktyczno-wychowawczej realizowanej przez zakłady oraz Pododdziały Szkolne, a w szczególności:

   1)   zastępuje Komendanta Ośrodka w czasie jego nieobecności;

  2)   organizuje, koordynuje i nadzoruje proces dydaktyczny w Ośrodku;

  3)   inicjuje wprowadzanie nowoczesnych metod szkolenia oraz wychowania funkcjonariuszy Straży Granicznej;

  4)   określa, organizuje i nadzoruje rozwój i doskonalenie bazy dydaktycznej oraz wytwarzanie pomocy i materiałów szkoleniowych;

  5)   organizuje i kieruje współpracą z jednostkami organizacyjnymi Komendy Głównej Straży Granicznej, terenowymi organami i ośrodkami szkolenia Straży Granicznej, organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości oraz jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi a także instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji programów szkolenia;

  6)   organizuje i koordynuje działalność Pododdziałów Szkolnych z działaniami dokonywanymi przez inne komórki organizacyjne Ośrodka;

  7)   dokonuje bieżącej oceny pracy kadry dydaktycznej i pracowników Straży Granicznej zajmujących się procesem szkolenia oraz kadry dowódczej Pododdziałów Szkolnych.

§ 17. Zastępca Komendanta Ośrodka właściwy w sprawach logistycznych kieruje pracą Wydziałów: Techniki i Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki oraz Opracowań i Wydawnictw, a także Samodzielnej Sekcji Koordynacji Działań i Zarządzania Kryzysowego, a w szczególności:

   1)   zastępuje Komendanta Ośrodka w czasie jego nieobecności;

  2)   kieruje i koordynuje wykonywaniem zadań logistycznych Ośrodka oraz sprawuje nadzór nad planowaniem finansowym w tym zakresie;

  3)   sprawuje nadzór nad wydatkowaniem przyznanych środków finansowych zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów publicznych i zamówień publicznych;

  4)   sprawuje nadzór nad opracowywaniem i realizacją planów zamierzeń Ośrodka;

  5)   sprawuje nadzór nad właściwym zabezpieczeniem materiałowo-technicznym procesu dydaktycznego, w tym właściwych warunków socjalno-bytowych dla słuchaczy;

  6)   organizuje, koordynuje oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań mobilizacyjno-obronnych;

  7)   kieruje zabezpieczeniem materiałowo-technicznym działań odwodu Komendanta Głównego Straży Granicznej;

  8)   nadzoruje pełnienie służb dyżurnych w Ośrodku oraz wdrażanie nowych rozwiązań w tym zakresie;

  9)   inicjuje i nadzoruje przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz przeciwpożarowych.

§ 18. Główny księgowy nadzoruje pracę Wydziału Finansów, a w szczególności:

   1)   prowadzi rachunkowość i gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

  2)   analizuje wykorzystanie środków przydzielonych z budżetu oraz środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Ośrodka;

  3)   dokonuje wstępnej i bieżącej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków, wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych Ośrodka i ich zmian oraz następnej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań;

  4)   opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez Komendanta Ośrodka dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

  5)   opiniuje wewnętrzne akty normatywne oraz wszelkie dokumenty związane z wydatkowaniem środków finansowych.

Rozdział V

KOLEGIUM KOMENDANTA OŚRODKA I RADA PEDAGOGICZNA OŚRODKA

§ 19. Organami opiniodawczo-doradczymi Komendanta Ośrodka są:

   1)   Kolegium Komendanta Ośrodka;

  2)   Rada Pedagogiczna Ośrodka.

§ 20. 1. Kolegium Komendanta Ośrodka jest organem doradczym Komendanta Ośrodka w sprawach związanych z organizacją i kierowaniem Ośrodkiem.

2. Szczegółowe zadania oraz skład i zasady działania Kolegium Komendanta Ośrodka określa Komendant Ośrodka w formie decyzji.

§ 21. 1. Rada Pedagogiczna Ośrodka jest kolegialnym organem opiniodawczo-doradczym Komendanta Ośrodka w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem procesu szkolenia oraz warunkami jego realizacji.

2. Szczegółowe zadania, skład oraz zasady, sposób i formy działania Rady Pedagogicznej Ośrodka określa jej regulamin, który nadaje Komendant Ośrodka.

Rozdział VI

KADRA DYDAKTYCZNA 1 SŁUCHACZE OŚRODKA

§ 22. 1. Zadania dydaktyczno-wychowawcze realizuje w Ośrodku kadra dydaktyczna, w skład której wchodzą funkcjonariusze mianowani na stanowiska dydaktyczne i dowódcze, pracownicy Straży Granicznej zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych, a także inni funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej wyznaczeni czasowo do przeprowadzenia zajęć specjalistycznych.

2. Do podstawowych obowiązków kadry dydaktycznej należy w szczególności:

   1)   realizowanie procesu szkolenia zgodnie z przyjętymi założeniami programowo-organizacyjnymi i metodycznymi;

  2)   doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki poszczególnych przedmiotów;

  3)   opracowywanie środków i materiałów dydaktycznych;

  4)   analizowanie efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego;

  5)   stałe doskonalenie umiejętności, wiedzy zawodowej i pedagogicznej;

  6)   samodzielne poszukiwanie rozwiązań usprawniających i zwiększających efektywność procesu szkolenia;

  7)   opracowywanie i publikowanie materiałów w zakresie nauczanego przedmiotu.

3. Do podstawowych obowiązków kadry dydaktycznej, realizującej zadania dydaktyczno-wychowawcze, w Pododdziałach Szkolnych, należy w szczególności:

   1)   organizowanie i prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z przyjętymi planami oraz programami szkolenia;

  2)   udzielanie pomocy słuchaczom;

  3)   dokonywanie oceny skuteczności stosowanych metod wychowawczych i dydaktycznych.

§ 23. Wymogi w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wymagane od osób na stanowiskach dydaktycznych i dowódczych określają odrębne przepisy.

§ 24. Komendant Ośrodka może powierzyć prowadzenie wykładów, ćwiczeń i innych zajęć dydaktycznych osobom pełniącym służbę lub zatrudnionym w krajowych uczelniach, instytucjach i organizacjach naukowych, centralnych organach administracji rządowej, organach i jednostkach organizacyjnych podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości oraz jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi, a także innym osobom posiadającym stosowne w tym zakresie kwalifikacje zawodowe.

§ 25. 1. Słuchaczami Ośrodka są funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej, a także innych podmiotów krajowych i zagranicznych, odbywający szkolenie w Ośrodku.

2. Słuchacze podzieleni są na odpowiednie grupy szkoleniowe.

Rozdział VII

ZWYCZAJE OŚRODKA

§ 26. 1. Ośrodek posiada sztandar oraz proporzec.

2. Wzór sztandaru oraz proporca, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 27. 1. W celu podkreślenia zasług funkcjonariuszy, pracowników Straży Granicznej i absolwentów Ośrodka oraz innych osób wnoszących szczególny wkład w utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, a także w dowód uznania za zaangażowanie w służbie i wysokie wyniki w szkoleniu Komendant Ośrodka na wniosek Kapituły może przyznać odznakę pamiątkową Ośrodka.

2. Wzór odznaki, o której mowa w ust. 1, zasady i tryb jej nadawania oraz skład Kapituły określa Komendant Ośrodka w formie decyzji.

§ 28. 1. Absolwenci Ośrodka, będący funkcjonariuszami w służbie przygotowawczej i stałej, w zależności od rodzaju ukończonego szkolenia, mogą nosić odznakę absolwenta: szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, szkolenia w zakresie szkoły chorążych lub przeszkolenia specjalistycznego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień oficerski.

2. Wzór odznaki absolwenta:

   1)   przeszkolenia specjalistycznego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień oficerski określa załącznik nr 1 do Statutu;

  2)   szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej określa załącznik nr 2 do Statutu;

  3)   szkolenia w zakresie szkoły chorążych określa załącznik nr 3 do Statutu.

§ 29. 1. Ośrodek organizuje następujące uroczystości:

   1)   inaugurację szkolenia;

  2)   mianowanie na pierwszy stopień oficerski;

  3)   mianowanie na pierwszy stopień w korpusie chorążych;

  4)   zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej;

  5)   ślubowanie funkcjonariuszy.

2. Uroczystości, o których mowa w ust. 1, odbywają się na zasadach i w trybie określonym przez Komendanta Ośrodka z uwzględnieniem ceremoniału Straży Granicznej.

Załączniki - pominięto