Komisje lekarskie w SG

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej zarządza się, co następuje:

§ 1. W Straży Granicznej tworzy się następujące komisje lekarskie, podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwane dalej "komisjami lekarskimi", oraz określa się ich nazwy i siedziby:

   1)   Okręgową Komisję Lekarską z siedzibą w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie,

  2)   Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie,

  3)   Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie,

  4)   Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku,

  5)   Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie,

  6)   Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu,

  7)   Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu,

  8)   Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu,

  9)   Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej w Kłodzku,

10)   Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu,

11)   Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,

12)   (uchylony),

13)   Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku,

14)   Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

§ 2. 1. W skład każdej komisji lekarskiej wchodzi trzech lekarzy: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i członek komisji.

2. Lekarz orzekający w komisji lekarskiej może być członkiem tylko jednej komisji lekarskiej.

§ 3. 1. Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, powołuje przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej.

2. Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, powołuje zastępcę przewodniczącego i członka okręgowej komisji lekarskiej.

3. Przewodniczących, ich zastępców i członków rejonowych komisji lekarskich, o których mowa w § 1 pkt 2-14, powołują właściwi ze względu na siedzibę komisji lekarskiej komendanci oddziałów Straży Granicznej na wniosek przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 4. 1. Komisje lekarskie rozpoznają sprawy na posiedzeniach, którym przewodniczy przewodniczący komisji lekarskiej, a w przypadku jego nieobecności posiedzeniom przewodniczy jego zastępca, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku rozpatrywania szczególnie trudnych spraw orzeczniczych przewodniczący komisji lekarskiej może zastrzec, że sprawa ma być rozpatrzona wyłącznie z jego udziałem.

§ 5. 1. Przewodniczący Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej tworzy listę lekarzy - rezerwowych członków dla okręgowej oraz rejonowych komisji lekarskich.

2. Lekarze, o których mowa w ust. 1, są powoływani do składu komisji, w przypadku nieobecności stałego członka komisji lekarskiej, przez lekarza, który przewodniczy posiedzeniu komisji, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 i § 4 ust. 2.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.