Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej

 

Na podstawie art. 185 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej  zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania w zakresie przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, zwanej dalej "pomocą finansową", przysługującej funkcjonariuszowi Służby Więziennej w służbie stałej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", a także termin i miejsce zwrotu tej pomocy.

§ 2. 1. Pomoc finansową przyznaje się na pisemny wniosek funkcjonariusza.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

   1)   określenie aktualnej sytuacji mieszkaniowej funkcjonariusza;

  2)   określenie celu, na który ma być przyznane świadczenie;

  3)   informację o korzystaniu w przeszłości przez funkcjonariusza lub jego małżonka z pomocy finansowej.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające fakt ubiegania się przez funkcjonariusza o lokal mieszkalny lub dom w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej, a w szczególności:

   1)   umowę ze spółdzielnią mieszkaniową zawartą w formie aktu notarialnego;

  2)   umowę z firmą deweloperską zawartą w formie aktu notarialnego;

  3)   umowę przedwstępną kupna lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) zawartą w formie aktu notarialnego;

  4)   pozwolenie na budowę wraz z kosztorysem budowy domu.

4. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy finansowej następuje w kolejności ich składania, zgodnie z rejestrem prowadzonym przez jednostkę organizacyjną Służby Więziennej.

§ 3. 1. Wypłata przyznanej pomocy finansowej może nastąpić jednorazowo lub w dwóch ratach, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tej pomocy. Decyzja określa wysokość rat i terminy ich wypłaty.

2. Wypłata przyznanej pomocy finansowej jest dokonywana w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej właściwej w sprawie wypłacania uposażenia funkcjonariusza.

§ 4. 1. Pomoc finansowa podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o zwrocie stała się ostateczna.

2. Decyzja określa wysokość rat i terminy ich zwrotu w przypadku, gdy funkcjonariusz wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

3. Zwrot pomocy finansowej następuje w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.