Legitymacje służbowe funkcjonariuszy SW

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

 

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

   1)   wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej "funkcjonariuszem";

  2)   szczegółowy sposób posługiwania się legitymacją służbową i dokonywania w niej zmian;

  3)   podmioty właściwe do wydawania legitymacji służbowej.

§ 2. 1. Legitymacja służbowa funkcjonariusza zawiera:

   1)   aktualną i wyraźną fotografię funkcjonariusza w mundurze wyjściowym, z widocznym stopniem służbowym, bez sznura galowego, w koszuli wyjściowej, wykonaną na jednolitym jasnym tle, pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby zajmowała ona 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać funkcjonariusza z głową w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z naturalnym wyrazem twarzy, otwartymi oczami i zamkniętymi ustami;

  2)   alfagram o średnicy 15 mm przedstawiający odznakę Służby Więziennej;

  3)   numer seryjny blankietu legitymacji służbowej;

  4)   numer legitymacji służbowej;

  5)   stopień Służby Więziennej;

  6)   imię i nazwisko funkcjonariusza;

  7)   stanowisko służbowe i nazwę jednostki, w której funkcjonariusz na stałe pełni służbę;

  8)   termin ważności legitymacji służbowej, nie dłuższy niż 4 lata od dnia jej wystawienia;

  9)   nazwę organu wydającego legitymację służbową.

2. Legitymacja służbowa ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 53,975 mm x 85,595 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego.

3. (2) Legitymacja służbowa może zawierać:

   1)   elektroniczny układ zbliżeniowy służący do identyfikacji funkcjonariusza;

  2)   elektroniczny układ stykowy (chip) służący do uwierzytelnienia użytkownika w systemach informatycznych.

4. Funkcjonariusz okazujący legitymację służbową jest obowiązany czynić to w sposób umożliwiający odczytanie umieszczonych w niej danych, nie przekazując jej do rąk innej osoby, a także nie odstępując innej osobie.

5. Wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Funkcjonariusz posługuje się legitymacją służbową podczas wykonywania czynności służbowych, w taki sposób, aby była ona w należytym stanie. W szczególności powinien chronić legitymację służbową przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 4. Legitymację służbową wydaje oraz dokonuje w niej zmian:

   1)   Minister Sprawiedliwości - Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej;

  2)   Dyrektor Generalny Służby Więziennej:

a)  zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,

b)  dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej, komendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, ośrodka szkolenia Służby Więziennej i ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej, podległym bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej,

c)  funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej;

  3)   dyrektor okręgowy Służby Więziennej:

a)  zastępcy dyrektora okręgowego Służby Więziennej,

b)  dyrektorowi zakładu karnego i aresztu śledczego oraz komendantowi ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej,

c)  funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej;

  4)   dyrektor zakładu karnego i aresztu śledczego, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej albo komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej, odpowiednio:

a)  zastępcy dyrektora zakładu karnego i aresztu śledczego, zastępcy komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępcy komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej oraz zastępcy komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej,

b)  funkcjonariuszowi pełniącemu służbę, odpowiednio, w zakładzie karnym, areszcie śledczym, Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodku szkolenia Służby Więziennej albo ośrodku doskonalenia kadr Służby Więziennej.

§ 5. Posiadana przez funkcjonariusza w dniu wejścia w życie rozporządzenia legitymacja służbowa zachowuje moc do czasu upływu terminu jej ważności.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK  

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Wzór - pominięto

Opis:

Legitymacja służbowa:

-     ma formę karty identyfikacyjnej formatu ID-1, zgodnie z normą ISO/IEC 7810,

-     może zawierać układ elektroniczny zbliżeniowy, zgodnie ze standardem Mifare 4 k,

-     może zawierać elektroniczny układ stykowy, tzw. chip, zgodnie ze standardem ISO 7816,

-     jest personalizowana z wykorzystaniem druku termosublimacyjnego/termoretransferowego.

Awers:

1)      kolory:

a)     irys: czerwony, szary,

b)     godło: żółty, szary,

c)      logo w giloszu: szary,

d)     teksty: black C;

2)      wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła państwowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych ;

3)      zróżnicowana wysokość pisma "SŁUŻBA WIĘZIENNA";

4)      w tle - oznaka Służby Więziennej w kształcie koła;

5)      mikrodruki;

6)      druk irysowy;

7)      napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze czarnym: "MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI", "SŁUŻBA WIĘZIENNA", "LEGITYMACJA FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ";

8)     numer seryjny blankietu legitymacji.

Rewers:

1)      kolory:

a)     irys: czerwony, szary,

b)     logo: granatowy,

c)      teksty: black C;

2)      pod napisem "Nr ", z lewej strony prostokątne białe pole z elementami giloszu na obrzeżu przeznaczone na fotografię funkcjonariusza do 35 mm długości legitymacji, która zostanie naniesiona w procesie personalizacji;

3)      w prawym górnym rogu znak graficzny Służby Więziennej;

4)      alfagram o średnicy 15 mm przedstawiający oznakę Służby Więziennej w kształcie koła;

5)      mikrodruki oraz zniekształcenia w mikrodrukach;

6)      gilosz mikrodrukowy aktywny w świetle UV;

7)      zmienna grubość linii giloszowych;

8)     druk irysowy;

9)      napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze czarnym: "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA", "Nr ", "STOPIEŃ", "IMIĘ I NAZWISKO", "STANOWISKO", "JEDNOSTKA", "JEST FUNKCJONARIUSZEM SŁUŻBY WIĘZIENNEJ", "WAŻNA DO DNIA", "NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO".