Postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy SW

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej

 

Na podstawie art. 264 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

   1)   szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej;

  2)   obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym;

  3)   prostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek;

  4)   wzory postanowień i innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym.

§ 2. W czasie zawieszenia postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny:

   1)   podejmuje czynności w celu zabezpieczenia dowodów przed ich utratą lub zniekształceniem;

  2)   przeprowadza czynności wyjaśniające możliwe do wykonania w tych warunkach.

§ 3. W przypadku przyjęcia przez przełożonego dyscyplinarnego pisemnej zgody na dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej, o której mowa w art. 232 pkt 3-7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej "ustawą", rzecznik dyscyplinarny przeprowadza tylko te czynności, których nie będzie można przeprowadzić ponownie.

§ 4. 1. Obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym prowadzi się w taki sposób, aby ich treść nie była udostępniona osobom nieuprawnionym.

2. Dokumenty doręcza się bezpośrednio albo przekazuje przesyłką listową, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą innych środków łączności.

3. Dokumenty składane przez obwinionego lub jego obrońcę włącza się niezwłocznie do akt postępowania dyscyplinarnego, ze wskazaniem daty ich złożenia.

§ 5. 1. Rzecznik dyscyplinarny przekazuje niezwłocznie przełożonemu dyscyplinarnemu dokumenty związane z postępowaniem dyscyplinarnym zastrzeżone do jego właściwości.

2. W razie ustalenia, że zarzuty stawiane obwinionemu w postanowieniu o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego powinny być zmienione lub uzupełnione, rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie przedkłada przełożonemu dyscyplinarnemu propozycję zarzutów wraz z uzasadnieniem, w celu wydania postanowienia, o którym mowa w art. 247 ust. 10 ustawy.

§ 6. 1. Rzecznik dyscyplinarny, który za zgodą ustną lub pisemną przełożonego dyscyplinarnego korzysta z pomocy innego rzecznika dyscyplinarnego przy przeprowadzaniu czynności, o których mowa w art. 247 ust. 8 ustawy, sporządza notatkę urzędową i włącza ją do akt postępowania dyscyplinarnego. Notatka urzędowa powinna wskazywać rzecznika dyscyplinarnego, który będzie udzielał pomocy, oraz zakres powierzonych mu do przeprowadzenia czynności w tym postępowaniu dyscyplinarnym.

2. O wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny występuje do przełożonego dyscyplinarnego ustnie lub pisemnie.

3. Rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie zawiadamia, ustnie lub pisemnie, obwinionego lub jego obrońcę o uczestnictwie w postępowaniu dyscyplinarnym innego rzecznika dyscyplinarnego w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1.

§ 7. 1. Prostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w dokumentach sporządzonych w toku postępowania dyscyplinarnego następuje z urzędu lub na wniosek obwinionego lub jego obrońcy wskazujący propozycję zmiany.

2. Wniosek w przedmiocie sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek powinien zawierać precyzyjne określenie błędu lub omyłki.

3. Wniosek oraz zarządzenie rzecznika dyscyplinarnego o sprostowaniu lub odmowie sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w dokumentach sporządzonych w toku postępowania dyscyplinarnego, załącza się do akt postępowania dyscyplinarnego.

§ 8. 1. Wpisów w dokumentach sporządzonych w toku postępowania dyscyplinarnego dokonuje się w sposób trwały i czytelny, pismem ręcznym - atramentem lub długopisem, maszynowym lub komputerowym.

2. Zmian lub poprawek dokonuje się przez skreślenie dotychczasowej treści z zachowaniem czytelności dotychczasowego wpisu i wpisaniem właściwej treści, umieszczeniem daty oraz czytelnego podpisu rzecznika dyscyplinarnego dokonującego zmiany lub poprawki.

§ 9. Wniosek przełożonego dyscyplinarnego o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym składa się wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu właściwemu do wydania w tym przedmiocie postanowienia, nie później niż 5 dni przed upływem tego terminu.

§ 10. 1. Przełożony dyscyplinarny, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, w przypadku wniesienia odwołania, przekazuje je wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu, wraz z aktami postępowania dyscyplinarnego, aktami osobowymi obwinionego oraz swoim pisemnym stanowiskiem, w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

2. Po rozpatrzeniu sprawy wyższy przełożony niezwłocznie zwraca przełożonemu dyscyplinarnemu akta osobowe oraz akta postępowania dyscyplinarnego.

§ 11. 1. Określa się wzory:

   1)   protokołu z rozmowy dyscyplinującej oraz notatki urzędowej z rozmowy dyscyplinującej, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2)   postanowienia o odstąpieniu od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3)   zgłoszenia wątpliwości w zakresie ustalenia właściwości przełożonego w sprawach dyscyplinarnych, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4)   zlecenia przeprowadzenia czynności wyjaśniających przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5)   postanowienia o ustaleniu właściwości przełożonego dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6)   postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7)   postanowienia o przejęciu postępowania dyscyplinarnego do prowadzenia, stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  8)   postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia;

  9)   protokołu przyjęcia pisemnych wyjaśnień i wysłuchania obwinionego oraz dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 242 ustawy o Służbie Więziennej, stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10)   postanowienia o wyłączeniu albo odmowie wyłączenia przełożonego dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11)   postanowienia o zawieszeniu rzecznika dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12)   postanowienia o wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13)   protokołu przesłuchania świadka, stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14)   protokołu oględzin, stanowiącego załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15)   protokołu z przeprowadzonych czynności, stanowiącego załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16)   postanowienia o zmianie zarzutów, stanowiącego załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17)   protokołu przesłuchania obwinionego, stanowiącego załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18)   protokołu przyjęcia pisemnych wyjaśnień obwinionego, stanowiącego załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19)   postanowienia o odmowie udostępnienia akt, stanowiącego załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20)  postanowienia o odmowie uwzględnienia wniosku dowodowego, stanowiącego załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21)   postanowienia o przedłużeniu czynności dowodowych, stanowiącego załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22)   postanowienia o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23)   postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 23 do rozporządzenia;

24)   protokołu zapoznania się obwinionego albo obrońcy z aktami postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 24 do rozporządzenia;

25)   postanowienia o odmowie uzupełnienia akt postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26)   protokołu zapoznania się obwinionego lub obrońcy z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27)   postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, stanowiącego załącznik nr 27 do rozporządzenia;

28)  orzeczenia, stanowiącego załącznik nr 28 do rozporządzenia;

29)   postanowienia o uchyleniu postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, stanowiącego załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30)  protokołu w sprawie wysłuchania obwinionego, stanowiącego załącznik nr 30 do rozporządzenia;

31)   postanowienia o odmowie przyjęcia odwołania, stanowiącego załącznik nr 31 do rozporządzenia;

32)   postanowienia w sprawie przywrócenia albo odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, stanowiącego załącznik nr 32 do rozporządzenia;

33)   postanowienia o wstrzymaniu albo odmowie wstrzymania wykonania orzeczenia, stanowiącego załącznik nr 33 do rozporządzenia;

34)   protokołu zapoznania się obwinionego lub obrońcy z materiałami uzyskanymi w wyniku czynności dowodowych w postępowaniu odwoławczym, stanowiącego załącznik nr 34 do rozporządzenia;

35)   orzeczenia wydanego w postępowaniu odwoławczym, stanowiącego załącznik nr 35 do rozporządzenia;

36)   postanowienia o odmowie zwolnienia od złożenia zeznania albo odpowiedzi na pytania, stanowiącego załącznik nr 36 do rozporządzenia;

37)   postanowienia o zatarciu kary dyscyplinarnej, stanowiącego załącznik nr 37 do rozporządzenia;

38)  postanowienia o wznowieniu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 38 do rozporządzenia;

39)   postanowienia o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 39 do rozporządzenia;

40)  postanowienia wydanego w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego w postępowaniu odwoławczym, stanowiącego załącznik nr 40 do rozporządzenia;

41)   orzeczenia wydanego w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 41 do rozporządzenia;

42)   postanowienia wydanego w postępowaniu odwoławczym po rozpatrzeniu zażalenia lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stanowiącego załącznik nr 42 do rozporządzenia;

43)   orzeczenia wydanego w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego w postępowaniu odwoławczym, stanowiącego załącznik nr 43 do rozporządzenia;

44)   rejestru wymierzonych kar dyscyplinarnych, stanowiącego załącznik nr 44 do rozporządzenia.

2. Po wznowieniu postępowania dyscyplinarnego przy przeprowadzaniu czynności dowodowych ograniczonych do przyczyn wznowienia stosuje się odpowiednio załączniki nr 7, 11-27, 29-30, 34 i 36 do rozporządzenia, z uwzględnieniem terminu zażalenia określonego w art. 262 ust. 5 ustawy.

3. W uzasadnionych przypadkach można stosować druk dokumentu, inny niż określony w ust. 1, utworzony według reguł określonych dla danego rodzaju czynności.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.

ZAŁĄCZNIKI - pominięto