Regulamin Biura Finansów CBA

ZARZĄDZENIE Nr 26/10

SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 22 października 2010 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zarządza się, co następuje:

§ 1. Biuru Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", nadaje się regulamin organizacyjny określający jego:

   1)   strukturę organizacyjną;

  2)   organizację kierowania i funkcje;

  3)   zadania komórek organizacyjnych.

§ 2. W skład Biura Finansów CBA, zwanego dalej "Biurem", wchodzą następujące komórki organizacyjne:

   1)   Wydział Finansowo-Księgowy;

  2)   Wydział Księgowości Budżetowej;

  3)   Wydział Rozrachunkowo-Rozliczeniowy;

  4)   Samodzielne Stanowisko do Spraw Obsługi Sekretariatu.

§ 3. 1. Biurem kieruje Dyrektor Biura - Główny Księgowy, ponosząc odpowiedzialność za:

   1)   zgodną z ustawą budżetową realizację przychodów i wydatków, a w szczególności za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

  2)   prowadzenie księgowości budżetowej;

  3)   prawidłowe stosowanie szczegółowych zasad dotyczących rozliczania kosztów finansowanych z funduszu operacyjnego, w zakresie których - ze względu na wyłączenie ich jawności - nie mogą być stosowane przepisy o finansach publicznych i rachunkowości.

2. Dyrektor Biura kieruje Biurem przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1-3, aw szczególności dokonuje podziału pracy i nadzoruje wykonanie poszczególnych zadań oraz ocenia pracę podległych pracowników i funkcjonariuszy.

3. W przypadku nieobecności dyrektora Biura zastępuje go kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 1.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób, o których mowa ust. 3, dyrektora Biura zastępuje osoba przez niego wyznaczona.

§ 4. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1-3, kierują ich pracami i są odpowiedzialni za prawidłową realizację ich zadań.

2. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego zadania wykonuje zastępca albo osoba wskazana przez dyrektora Biura.

3. Osoba, o której mowa w § 2 pkt 4, jest odpowiedzialna za prawidłową realizację powierzanych jej zadań.

§ 5. 1. Dyrektor określa zadania oraz sporządza zakresy obowiązków i odpowiedzialności, o których mowa w decyzji nr 203/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie zakresów obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dla kierowników komórek organizacyjnych oraz podległych mu bezpośrednio funkcjonariuszy i pracowników.

2. Zakresy, o których mowa w ust. 1, dla pozostałych funkcjonariuszy i pracowników sporządzają kierownicy komórek organizacyjnych, w których te osoby pełnią służbę lub pracują.

§ 6. 1. Stan etatowy Biura określa odrębna decyzja Szefa CBA.

2. Schemat organizacyjny Biura stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 7. 1. Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy:

   1)   prowadzenie obsługi finansowo-księgowej CBA, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

a)  prowadzenie kasy ogólnej, funduszu operacyjnego, walutowej i podatkowej,

b)  prowadzenie i obsługa stanowiska rejestracji dokumentów niejawnych Biura,

c)  transport wartości pieniężnych,

d)  rozliczanie wyjazdów służbowych i zaliczek;

  2)   likwidatura, w tym przygotowywanie przelewów w elektronicznym systemie bankowym;

  3)   bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych CBA;

  4)   ewidencja finansowo-księgowa majątku trwałego CBA i rozliczanie kosztów inwestycji;

  5)   ewidencja rozrachunków z kontrahentami oraz ich terminowe rozliczanie, w tym okresowe uzgadnianie sald;

  6)   terminowe prowadzenie rozliczeń publicznoprawnych;

  7)   sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych CBA jako urzędu administracji rządowej;

  8)   archiwizowanie dowodów finansowo-księgowych.

2. Do zadań Wydziału Księgowości Budżetowej należy prowadzenie obsługi CBA w zakresie planowania, koordynacji i analizy wykonania budżetu w części dotyczącej CBA, w szczególności:

   1)   opracowywanie projektu budżetu w części dotyczącej CBA oraz planów finansowania zadań;

  2)   opracowanie rocznego harmonogramu wydatków;

  3)   współpraca z jednostkami organizacyjnymi CBA w zakresie dokonywania zmian w układzie wykonawczym budżetu;

  4)   bieżąca kontrola realizacji budżetu;

  5)   prowadzenie rejestru zaangażowania umów, porozumień, zleceń i zapotrzebowań;

  6)   zabezpieczanie środków finansowych na podstawie zapotrzebowań, umów, porozumień, w tym wniosków o dodatki mieszkaniowe oraz innych wniosków personalnych;

  7)   terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, w tym sprawozdań opisowych z wykonania zadań CBA;

  8)   współpraca z Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim i Głównym Urzędem Statystycznym;

  9)   wdrażanie budżetu zadaniowego, w szczególności:

a)  sporządzanie projektu budżetu zadaniowego,

b)  sporządzanie opisowego sprawozdania z wykonania budżetu zadaniowego;

10)   rozliczanie projektów finansowanych ze środków zagranicznych, w tym środków z Unii Europejskiej.

3. Do zadań Wydziału Rozrachunkowo-Rozliczeniowego należy:

   1)   obsługa rozrachunków i rozliczeń z obecnymi i byłymi funkcjonariuszami oraz pracownikami CBA, a także ze zleceniobiorcami;

  2)   obsługa rozliczeń publiczno-prawnych, w tym składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;

  3)   sporządzanie list płac, wynagrodzeń i innych świadczeń oraz przygotowywanie w elektronicznym systemie bankowym przelewów;

  4)   sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do podmiotów uprawnionych;

  5)   sporządzanie oraz przekazywanie do właściwych urzędów skarbowych deklaracji podatkowych oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego pracowników i funkcjonariuszy CBA;

  6)   obsługa zeznań podatkowych jako urząd skarbowy dla funkcjonariuszy CBA w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych;

  7)   współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, właściwymi urzędami skarbowymi, bankiem obsługującym, Głównym Urzędem Statystycznym, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

  8)   obsługa Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej.

4. Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Obsługi Sekretariatu należy prowadzenie obsługi kancelaryjnej w zakresie funkcjonowania Biura, w szczególności:

   1)   obsługa kancelaryjno-biurowa Dyrektora;

  2)   obsługa stanowiska rejestracji;

  3)   archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w zarządzeniu nr 21/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. - Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

ZAŁĄCZNIK  - pominięto